Teacher RAVI SHANKAR SINGH M.Sc.(Maths) B.Ed., CTET, BTET